مراکز طرف قرارداد خدمات پوست و مو و زیبایی (استان تهران و حومه)

اين كارت مربوط به خدمات پوست و مو وزیبایی ميشود كه كليه خدمات با كارت سلامت صبا با ۳۰% الي ۵۰% تخفيف براي دارندگان كارت انجام ميشود. اين كارت مانند
عابربانك مغناطيسي بوده ومبلغ آن به هيچ وجه قابل برداشت نميباشد،پلمپ شده با يك رمز چهاررقمي ارسال ميشود
داخل اين كارت معادل۲ ميليون تومان شارژ مجازي وجود دارد كه قابل برداشت نميباشد و فقط در دستگاههاي كارتخوان شبكه صبا كه در مراكز طرف قرارداد نصب شده اعتباردارد
،شما با اين كارت مجاز هستيد تا سقف ۲ ميليون خدمات پزشکی و زیبایی با تخفيف ويژه استفاده كنيد.
مراکز ما را فقط ازطریق واحد پشتیبانی ۴۴۷۸۴۴۶۵ وبا توجه به بن هدیه دریافت نمایید.