مراکز طرف قرارداد مجموعه های ورزشی استخر و سونا (استان تهران ، البرز و حومه)

درصورتیکه کارت تهیه فرمایید بن هدیه و آدرس استخرها ارائه میگردد.

اين كارت مربوط به استخر و سونا  ميشود كه كليه خدمات با كارت سلامت صبا با ۲۰% الي ۵۰% تخفيف براي دارندگان كارت انجام ميشود. اين كارت مانند
عابربانك مغناطيسي بوده ومبلغ آن به هيچ وجه قابل برداشت نميباشد،پلمپ شده با يك رمز چهاررقمي ارسال ميشود .
داخل اين كارت معادل دو ميليون تومان شارژ مجازي وجود دارد كه قابل برداشت نميباشد و فقط در دستگاههاي كارتخوان شبكه صبا كه در مراكز طرف قرارداد نصب شده اعتباردارد.
،شما با اين كارت مجاز هستيد تا سقف دو ميليون خدمات مجموعه های ورزشی با تخفيف ويژه استفاده كنيد.
مراکز ما را فقط ازطریق واحد پشتیبانی ۴۴۷۸۴۴۶۵ وبا توجه به بن هدیه دریافت نمایید.